Συμπεράσματα Εθνικής Έρευνας για τις Νέες Τεχνολογίες και την Κοινωνία της Πληροφορίας

Οι βασικοί δείκτες της «Εθνικής Έρευνας για τις Νέες Τεχνολογίες και την Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΕΕΝΤΚΠ), για το έτος 2007, καθώς και οι προβολές στο γενικό πληθυσμό 15 ετών και άνω, παρουσιάζονται στον επόμενο πίνακα:

1.jpg

Οι ετήσιες μεταβολές στους Δείκτες Κατοχής και Χρήσης Νέων Τεχνολογιών αποτυπώνονται στον επόμενο πίνακα:

2.jpg

Σε γενικές γραμμές, παρατηρείται αυξητική τάση στη χρήση Ηλεκτρονικού υπολογιστή, σταθεροποίηση στη χρήση Ίντερνετ και ελαφρώς πτωτική τάση στην κατοχή κινητού τηλεφώνου.
Τα ποσοστά (%) μεταβολής των υπό μελέτη μεγεθών για το 2007, σε σχέση με τους αντίστοιχους ρυθμούς του 2006, του 2005, του 2004, του 2003 και του 2002, διακρίνονται στον επόμενο Πίνακα.

3.jpg

* Το ποσοστό (%) μεταβολής στη χρήση Ίντερνετ κατά το τελευταίο έτος (-0,5), σύμφωνα και με το προαναφερθέν διάστημα εμπιστοσύνης για το εν λόγω μέγεθος, δεν αποτελεί σαφή ένδειξη πτώσης. Μετά τη θεαματική άνοδο που σημείωσε το 2006, λόγω και της ραγδαίας ανάπτυξης της ευρυζωνικότητας, παρατηρείται ανακοπή της τάσης ανόδου στη χρήση Ίντερνετ και σταθεροποίηση.
Τα ποσοστά (%) μεταβολής των υπό μελέτη μεγεθών για την επταετία διακρίνονται στον επόμενο Πίνακα.

4.jpg

ΨΗΦΙΑΚΟ ΧΑΣΜΑ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ, ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

  • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ

Η χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή από τον γενικό πληθυσμό, αποτέλεσε ένα από τα βασικά μεγέθη καταγραφής, κατά τη διάρκεια όλων των ετών διεξαγωγής της ΕΕΝΤΚΠ. Το 2001, όταν μετρήθηκε για πρώτη φορά, το ποσοστό χρήσης Η/Υ στον γενικό πληθυσμό 15 ετών και άνω, ήταν μόλις 20,8%, ενώ το 2007, έφτασε στο 32,8%, δηλαδή μέσα στην επταετία παρατηρήθηκε αύξηση, σχεδόν 12 ποσοστιαίων μονάδων. Η αντίστοιχη αύξηση στον γενικό πληθυσμό, ηλικίας 15-65 ετών, υπερβαίνει τις 15 ποσοστιαίες μονάδες.
Αυτή η διαφοροποίηση στην αύξηση του ποσοστού, που παρατηρείται, επιβεβαιώνει την υπόθεση περί αύξησης του ψηφιακού χάσματος, ως προς τη χρήση Η/Υ, μεταξύ των νεότερων και γηραιότερων ηλικιακών ομάδων του πληθυσμού.
Ενώ κατά τη διάρκεια της τελευταίας επταετίας, το ποσοστό χρήσης Η/Υ αυξάνει, στις μικρότερες ηλικιακές κατηγορίες (15-17 ετών και 18-24 ετών), έως και 34 ποσοστιαίες μονάδες, στις μεγαλύτερες ηλικιακές κατηγορίες (65 ετών και άνω) δεν καταγράφεται καμία μεταβολή στη χρήση Η/Υ, η οποία παραμένει σε σχεδόν μηδενικά επίπεδα.
Το ίδιο συμβαίνει και μεταξύ των ατόμων που δηλώνουν ανώτερο επίπεδο μόρφωσης, σε σχέση με όσους δηλώνουν κατώτερο επίπεδο μόρφωσης. Ενώ, σε όσους δηλώνουν κατώτερο επίπεδο μόρφωσης, το ποσοστό χρήσης Η/Υ παραμένει καθηλωμένο σε μηδενικά επίπεδα, τα τελευταία 7 έτη, αντιθέτως, σε όσους δηλώνουν ανώτερο επίπεδο μόρφωσης, παρατηρείται αύξηση της τάξης των 18 ποσοστιαίων μονάδων.
Το φαινόμενο αυτό, δεν παρατηρείται στον ίδιο βαθμό μεταξύ ανδρών και γυναικών. Η αύξηση στο ποσοστό χρήσης Η/Υ στις γυναίκες, την τελευταία επταετία, περιορίζεται στις 10 μονάδες, έναντι των 13 ποσοστιαίων μονάδων στους άνδρες. Αυτό, δείχνει μια ελαφρά υστέρηση στην ικανότητα του γυναικείου φύλου, έναντι των αντρών, να ακολουθήσει τις εξελίξεις, σε ότι αφορά στη χρήση υπολογιστή.
Αντίθετα, σε ότι έχει να κάνει με την αστικότητα κατοικίας των ερωτώμενων, οι εξελίξεις ακολουθούν τον ίδιο ρυθμό, αφού τόσο στις αστικές, όσο και στις αγροτικές περιοχές, παρατηρείται αύξηση ιδίου μεγέθους, στο ποσοστό χρήσης Η/Υ (11 ποσοστιαίες μονάδες).

  • ΙΝΤΕΡΝΕΤ

Το δεύτερο βασικό μέγεθος καταγραφής, κατά τη διάρκεια όλων των ετών διεξαγωγής της ΕΕΝΤΚΠ, αποτελεί η χρήση Ίντερνετ. Το 2001, όταν μετρήθηκε για πρώτη φορά, το ποσοστό χρήσης Ίντερνετ στον γενικό πληθυσμό 15 ετών και άνω, ήταν μόλις 10,6%, ενώ το 2007, καταγράφεται στο 24,1%, δηλαδή παρατηρήθηκε αύξηση 13,5 ποσοστιαίων μονάδων. Η αντίστοιχη αύξηση στον γενικό πληθυσμό ηλικίας 15-65 ετών, αγγίζει τις 17 ποσοστιαίες μονάδες.
Το φαινόμενο της αύξησης του ψηφιακού χάσματος, επαναλαμβάνεται με την ίδια χαρακτηριστικά, και στην περίπτωση της χρήσης Ίντερνετ. Παρατηρείται δηλαδή, μεγάλη αύξηση του ψηφιακού χάσματος, μεταξύ των διαφορετικών ηλικιακών ομάδων και των διαφορετικών επιπέδων μόρφωσης, και σαφώς μικρότερη αύξηση μεταξύ των δύο φύλων και των διαφορετικών περιοχών αστικότητας κατοικίας.

  • ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Τέλος, ένα από τα βασικά μεγέθη καταγραφής στην ΕΕΝΤΚΠ, όλα αυτά τα έτη, αποτέλεσε και η χρήση κινητού τηλεφώνου. Το 2001, όταν μετρήθηκε για πρώτη φορά, το ποσοστό χρήσης κινητού στον γενικό πληθυσμό 15 ετών και άνω, ήταν ήδη 49,5%, ενώ το 2007, καταγράφεται στο 74,6%. Εμφάνισε, δηλαδή, αύξηση 25 ποσοστιαίων μονάδων. Η αντίστοιχη αύξηση στον γενικό πληθυσμό ηλικίας 15-65 ετών, είναι 26 μονάδες, φαινόμενο, που συνηγορεί υπέρ της διαφοροποίησης του κινητού ως ΤΠΕ, σε σχέση με τον Η/Υ και το Ίντερνετ.
Όλες, ανεξαιρέτως, οι υποομάδες του πληθυσμού, εξελίσσονται με παρόμοιο ρυθμό, κατά την τελευταία επταετία, ως προς τη χρήση κινητού τηλεφώνου. Επιπλέον, παρατηρείται βελτίωση των ποσοστών χρήσης κινητού, στις ομάδες που παρουσιάζονταν ως «προβληματικές», στα προηγούμενα δύο βασικά μεγέθη καταγραφής της ΕΕΝΤΚΠ (γυναίκες, άτομα 65 ετών και άνω, άτομα με κατώτερο επίπεδο εκπαίδευσης). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την μείωση του ψηφιακού χάσματος ως προς το κινητό τηλέφωνο, τα τελευταία έτη.
Πράγματι, οι γυναίκες, φαίνεται να βελτιώνουν, διαρκώς τα τελευταία έτη, τα ποσοστά χρήσης κινητού, σε σχέση με τους άνδρες. Ενώ το 2001 υπολείπονταν σε ποσοστό χρήσης κινητού, έναντι των ανδρών, κατά 14 ποσοστιαίες μονάδες, η αντίστοιχη διαφορά στη χρήση κινητού μεταξύ των δύο φύλων το 2007, καταγράφεται, στις 12,7 μονάδες.
Το ίδιο φαινόμενο, καταγράφεται και σε όσους πολίτες είναι 65 ετών και άνω. Κατά την τελευταία επταετία, το ποσοστό χρήσης κινητού (το οποίο, σημειωτέον, ουδέποτε περιοριζόταν σε μηδενικά επίπεδα, όπως το αντίστοιχο ποσοστό χρήσης Η/Υ και Ίντερνετ, στη συγκεκριμένη ηλικιακή κατηγορία), έχει αυξηθεί κατά 21 μονάδες, έναντι αύξησης 26 μονάδων, στην ηλικιακή ομάδα 15-17 ετών.
Κατ’ αντιστοιχία, το ποσοστό χρήσης κινητού, στα άτομα με κατώτερο εκπαιδευτικό επίπεδο, παρουσίασε αύξηση 25 ποσοστιαίων μονάδων, την τελευταία επταετία, έναντι 17 μονάδων αύξησης, σε όσους δηλώνουν ανώτερο επίπεδο εκπαίδευσης.
Ακόμα και σε ότι αφορά την αστικότητα κατοικίας, όσοι κατοικούν σε αγροτικές περιοχές, εμφανίζονται να έχουν αυξήσει το ποσοστό χρήσης κινητού, κατά 32 σχεδόν μονάδες. Το αντίστοιχο ποσοστό αύξησης, σε όσους κατοικούν σε αστικές περιοχές, καταγράφεται σε 22 σχεδόν μονάδες.

Η σχετική έρευνα