Εθνική Έρευνα για τις Νέες Τεχνολογίες και την Κοινωνία της Πληροφορίας

Η εταιρεία ερευνών Public Issue δίνει στη δημοσιότητα τους βασικούς δείκτες της «Εθνικής Έρευνας για τις Νέες Τεχνολογίες και την Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΕΕΝΤΚΠ), για το έτος 2007.
Η διενέργεια της εν λόγω έρευνας, πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της εταιρείας Public Issue, με στόχο τη διατήρηση της συνέχειας στην αποτύπωση των εν λόγω μεγεθών, καθώς και των τυχών διαφοροποιήσεών τους, κατά το τελευταίο έτος.
Στην έρευνα περιλαμβάνεται η καταγραφή της διείσδυσης των βασικών Τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στον γενικό πληθυσμό, δηλαδή η χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, η χρήση Ίντερνετ και η κατοχή κινητού τηλεφώνου.

Η προϊστορία της εθνικής έρευνας για τις νέες τεχνολογίες και την κοινωνία της πληροφορίας

Η «Εθνική Έρευνα για τις Νέες Τεχνολογίες και την Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΕΕΝΤΚΠ) πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά το 2001 και επαναλήφθηκε το 2002, για λογαριασμό του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ), υπό την επιστημονική ευθύνη του Γιάννη Μαυρή και την εταιρεία VPRC.
Εν συνεχεία, η ΕΕΝΤΚΠ, πραγματοποιήθηκε συστηματικά, κατά τα έτη 2003 έως και το 2006 για λογαριασμό του ΕΔΕΤ, υπό το ίδιο σχήμα. Σκοπός της έρευνας υπήρξε η καταγραφή της διείσδυσης των ΤΠΕ στον γενικό πληθυσμό.
Κατά τα έτη 2003-2006, εκτός από την απλή καταγραφή της διείσδυσης των ΤΠΕ στον γενικό πληθυσμό, στην ΕΕΝΤΚΠ αποτυπώθηκαν οι κυρίαρχες απόψεις, αντιλήψεις και στάσεις της σύγχρονης ελληνικής Κοινής Γνώμης, απέναντι στις Νέες Τεχνολογίες.

Η ταυτότητα της έρευνας

Τόσο, τα διαδοχικά κύματα της έρευνας κατά τα έτη 2001-2006, όσο και το κύμα του 2007, πραγματοποιήθηκαν στο γενικό πληθυσμό της χώρας, ηλικίας 15 ετών και άνω, και κάλυψαν γεωγραφικά το σύνολο της χώρας, συμπεριλαμβανομένων των νήσων Αιγαίου, Ιονίου και Κρήτης. Για την επιλογή του δείγματος, χρησιμοποιήθηκε η τεχνική της πολυσταδιακής στρωματοποιημένης δειγματοληψίας. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με προσωπικές συνεντεύξεις (face to face) και χρήση δομημένου ερωτηματολογίου, στα νοικοκυριά των ερωτώμενων.
Κατά τα έτη 2003-2006, όπως και κατά το 2007, περιελήφθησαν στον υπό διερεύνηση πληθυσμό και οι αλλοδαποί (μετανάστες) που διαμένουν στη χώρα. Το συνολικό σχεδιασθέν μέγεθος του δείγματος κατ’ έτος, ανήλθε σε περίπου 3000 άτομα.

Τα κεφάλαια της έρευνας:

Τα αποτελέσματα της έρευνας:

Χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή

Χρήση internet

Κατοχή και χρήση κινητής τηλεφωνίας

Αλλοδαπός πληθυσμός