Έρευνα της Public Issue για λογαρισμό του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων (14/12/2010)

Στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, η Public Issue ανέλαβε τη διεξαγωγή Πανελλαδικής έρευνας κοινής γνώμης για τη Δια Βίου Μάθηση.

Το αντικείμενο της έρευνας συνίσταται στην αποτύπωση των απόψεων, αντιλήψεων, καθώς και της πληροφόρησης των πολιτών σχετικά με τη Δια Βίου Μάθηση. Επίσης τα προγράμματα που την υποστηρίζουν, τις ανάγκες και τις κρινόμενες ως αναγκαίες θεσμικές, ή διοικητικές παρεμβάσεις. Θα διερευνηθούν, τέλος, οι εμπειρίες από τη Δια Βίου Μάθηση, η διάθεση συμμετοχής στα προγράμματα και οι μαθησιακές προτιμήσεις των ερωτώμενων.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκή Επιτροπή.