Έρευνα Κοινής Γνώμης επί Ζητημάτων Δια Βίου Μάθησης

Πανελλαδική τηλεφωνική έρευνα σε δείγμα 3.050 ατόμων, ηλικίας 18 ετών και άνω, 23/12/2010-18/01/2011.

Η έρευνα διεξήχθη για λογαριασμό του Υπουργείου Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού προγράμματος “ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ”, με σκοπό:

  1. Αφενός, την αποτύπωση των απόψεων αλλά και της μέχρι σήμερα γνώσης και πληροφόρησης της κοινής γνώμης για την υφιστάμενη κατάσταση και προοπτική στη Δια Βίου Μάθηση, και
  2. αφετέρου, την καταγραφή των εμπειριών των ερωτώμενων από τη Δια Βίου Μάθηση, τη διάθεση συμμετοχής τους σε αντίστοιχα προγράμματα και τις μαθησιακές τους προτιμήσεις.

Τα κεφάλαια της έρευνας:

Τα αποτελέσματα της έρευνας:

Απόψεις για τη δια βίου μάθηση

Συμμετοχή σε προγράμματα δια βίου μάθησης

Πρόθεση συμμετοχής σε προγράμματα δια βίου μάθησης

Προτιμώμενο αντικείμενο και τρόποι εκμάθησης

Κράτος/χρηματοδότηση και προγράμματα δια βίου μάθησης