Εξειδικευμένη Αναζήτηση

Νέων Τεχνολογιών

Η Εθνική Έρευνα για τις Νέες Τεχνολογίες και την Κοινωνία της Πληροφορίας (ΕΕΝΤΚΠ), πραγματοποιήθηκε συνεχώς κατά τα έτη 2001 – 2006, από το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας – ΕΔΕΤ Α.Ε. Κατά το έτος 2007, η μέτρηση των βασικών δεικτών της ΕΕΝΤΚΠ, πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία της εταιρείας Public Issue, με σκοπό την εξασφάλιση της συνέχειας στη μέτρηση των βασικών μεγεθών της Κοινωνίας της Πληροφορίας.

Για το έτος 2007: «Copyright Public Issue»
Για τα έτη 2001 – 2006: «Copyright ΕΔΕΤ Α.Ε.»

Χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή

Τετάρτη, 01 Οκτωβρίου 2008

Χρήση Διαδικτύου

Τετάρτη, 01 Οκτωβρίου 2008

Κατοχή κινητού τηλεφώνου

Τετάρτη, 01 Οκτωβρίου 2008

Δείκτης χρήσης νέων τεχνολογιών

Τετάρτη, 01 Οκτωβρίου 2008