Εξειδικευμένη Αναζήτηση

Εκλογές 9/2015 – Xρυσή Αυγή: Τα κοινωνικά χαρακτηριστικά της ψήφου

Μεταβολές % κατά κοινωνική κατηγορία, Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2015

Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2015

Πηγή: Public Issue – Αθροιστικό αρχείο Προεκλογικών Βαρομέτρων (Ν=3.020 άτομα) – Σεπτέμβριος 2015

Τα κοινωνικά χαρακτηριστικά της ψήφου στη Xρυσή Aυγή:

1

2