Εξειδικευμένη Αναζήτηση

Εκλογές 9/2015: Τα κοινωνικά χαρακτηριστικά της ψήφου στον ΣΥΡΙΖΑ

Μεταβολές % κατά κοινωνική κατηγορία, Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2015

Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2015

Πηγή: Public Issue – Αθροιστικό αρχείο Προεκλογικών Βαρομέτρων (Ν=3.020 άτομα) – Σεπτέμβριος 2015

Τα κοινωνικά χαρακτηριστικά της ψήφου στον ΣΥΡΙΖΑ:

1

2